≡ Menu

吹泡泡

如果接下来一个半月还想不出好点子的话只有拿这个做毕设了。

bubble2 bubble1

© 2009 Zhu Pengcheng, Ye Milan, He Zhao, Pan Yue

Comments on this entry are closed.

 • reset April 27, 2009, 1:06 am

  很萝莉…
  一个半月么,还是可能有更好的idea吧~
  不过至少已经有成品了么~
  一点一点慢慢来咯~~~
  都是想idea比较花时间么~~~

 • 镭Ra April 27, 2009, 10:18 pm

  对啊,这个原来这么萝莉。应该目标到怪蜀黍市场去~~~